A paper has been accepted for IJCAI2018.

The following paper has been accepted for IJCAI 2018.

Jing Wang, Feng Tian ,Weiwei Liu ,Xiao Wang, Wenjie Zhang,  Kenji Yamanishi

Ranking Preserving Nonnegative Matrix Factorization

2018/04/17 

PageTop