IJCAI-PRICAI 2020に潜在ラベル学習の論文が採択されました。

以下の潜在ラベル学習に関する論文がIJCAI-PRICAI 2020に受理されました。

Jun Huang, Linchuan Xu, Jing Wang, Kenji Yamanishi:   "Discovering Latent Class Labels for Multi-Label Learning"

 

2020/04/21 

PageTop