IJCAI2018に論文が採択されました。

IJCAI 2018に以下の論文が採択されました。

Jing Wang, Feng Tian ,Weiwei Liu ,Xiao Wang, Wenjie Zhang,  Kenji Yamanishi

Ranking Preserving Nonnegative Matrix Factorization

2018/04/17 

PageTop